Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, som Viggers Eriksen Advokatfirma I/S, CVR-nr. 43332694, (herefter “os” eller “vi”), påtager sig, medmindre andet er aftalt.

1. INTERESSEKONFLIKTER

Vi afklarer i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikter, inden vi påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikter, som medfører, at vi må udtræde af sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

2. IDENTITETSOPLYSNINGER OG HVIDVASKPROCEDURER

Som alle danske advokater er vi omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om vores klienter. Såfremt klienten er et selskab, er vi tillige forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om ejerforhold og kontrolstrukturer. 

3. TAVSHEDSPLIGT

Vi er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Tavshedspligten gælder med respekt af gældende ret, herunder oplysningspligten overfor offentlige myndigheder i forhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Vi indestår ikke for og er ikke ansvarlig for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af e-mail og anden elektronisk kommunikationsform.

4. HONORAR

Vores honorar fastsættes på grundlag af en samlet vurdering, hvori blandt andet sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten og omfanget af det arbejde, som advokaten har udført, og det med sagen forbundne ansvar indgår.

Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte vores honorar ved opgavens modtagelse. På klientens anmodning afgiver vi dog gerne (og altid skriftligt overfor forbrugere) et begrundet honorarestimat, inklusive oplysninger om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi tidligst muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at honoraret må forventes at overstige estimatet.

5. FAKTURERING

Vi vil så vidt muligt fakturere månedsvis bagud, kvartalsvis eller ved sagens afslutning. Vores betalingsbetingelser fremgår af vores fakturaer og vil sædvanligvis være 8 dage fra fakturadato. Honoraret tillægges moms efter gældende regler. 

6. UDLÆG

Klienten faktureres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med vores bistand, herunder tinglysningsafgifter, retsafgifter, rejseomkostninger og ekstraordinære kopiomkostninger. Vi vil så vidt muligt oplyse klienten om sådanne omkostninger.

7. FORUDBETALING

Som udgangspunkt viderefakturerer vi relevante udlæg og omkostninger til klienten samtidig med, at vi fakturerer vores honorar for opgaven. Vi er dog berettiget til at kræve forudbetaling af på forhånd kendte udlæg og omkostninger, ligesom vi kan kræve forudbetaling af vores honorar, hvis dette skønnes nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Forudbetalinger indbetales på vores klientkonto og kan efter positiv eller negativ rentetilskrivning anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er skriftligt aftalt.

8. KLIENTMIDLER

Vi forvalter klientmidler efter gældende regler herom. Klientmidler indsættes på en klientkonto, og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilskrives klienten. Klientmidler er beskyttet under Lov om Indskyder- og Investorgarantiordning, og beskyttelsen er generelt beløbsbegrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside (www.gii.dk). 

Klientmidler, der er indbetalt på vores klientkonto af en klient, kan (efter positiv eller negativ rentetilskrivning) anvendes til udligning af fakturaer udstedt til den pågældende klient, medmindre andet er skriftligt aftalt, eller beløbet er indbetalt til et andet specifikt formål.  

Vi hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

9. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi beskytter og behandler personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning, og vi henviser vores persondatabeskyttelsespolitik, som kan læses her.

10. ANVENDELSE AF VORES RÅDGIVNING

Vores rådgivning og andre ydelser målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige, skriftlige og forudgående accept. Vi fraskriver os ethvert ansvar for tab, der opstår som følge af, at vores rådgivning anvendes til andre formål eller i anden kontekst, end hvad der er oplyst over for os i forbindelse med, at vores rådgivning og/eller ydelser blev ydet.

11. RÅDGIVNINGENS VARIGHED

Vi fortsætter med at yde den aftalte rådgivning frem til sagens afslutning, eller indtil der træffes anden aftale om ophør af rådgivningen. 

Klienten kan på ethvert tidspunkt bringe samarbejdet til ophør ved skriftlig meddelelse til os. Vores udtræden af et klientforhold vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at kunden afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

12. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

Vi er ansvarlige for vores juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte begrænsninger. 

Vores ansvar omfatter ikke erstatningsansvar for indirekte tab eller følgetab, herunder driftstab, tidstab, datatab, godtgørelse, konventionalbod, avancetab, mistet fortjeneste, tab af eller skade på goodwill mv., uanset om sådanne tab kunne forudses, eller om vi var orienteret om muligheden for sådanne tab.

Vores ansvar er begrænset til maksimalt 5 gange det fakturerede og betalte honorar for den pågældende opgave (eksklusive moms), dog maksimalt DKK 2.500.000. En klient kan højst modtage DKK 5.000.000 i erstatning for samtlige krav, som klienten har rejst inden for det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår. Beløbsgrænserne kan hæves, hvilket dog altid forudsætter en forudgående skriftlig aftale herom mellem os og klienten.

Som danske advokater rådgiver vi alene om danske juridiske forhold. Såfremt opgaven involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler vi, at klienten engagerer lokale advokater. Vores involvering i sådanne dele af opgaven skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

Krav kan alene rettes mod Viggers Eriksen Advokatfirma I/S og ikke mod enkelte partnere og/eller ansatte. 

Hvis klienten er erhvervsdrivende, forældes et eventuelt erstatningskrav imod os 12 måneder, efter klienten bliver bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

Vi har tegnet ansvarsforsikring efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6, 1, DK-1267 København K, Danmark, CVR-nr. 40015604, og CNA Insurance Company (Europe) S.A. har udstedt garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

13. ARKIVERING

Sagsakter opbevares i fem år regnet fra opgavens afslutning, medmindre længere eller kortere opbevaring er følger af omstændighederne eller af gældende ret, hvorefter de makuleres i tilfælde af fysiske dokumenter eller slettes, hvis der er tale om elektronisk opbevaring.

Oplysninger og dokumentation indhentet i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, opbevares i fem år regnet fra opgavens afslutning, hvorefter de makuleres i tilfælde af fysiske dokumenter eller slettes, hvis der er tale om elektronisk opbevaring, medmindre længere opbevaring er nødvendig for at opfylde krav i gældende ret eller etiske retningslinjer for advokater.

14. KLAGER

Vi er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. 

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner. Hvis klienten og den sagsansvarlige partner ikke kan finde en løsning, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Tlf. 3396 9798. E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

15. LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem en os og en klient skal løses i overensstemmelse med dansk ret, og en tvist skal afgøres ved Retten i Aarhus i første instans.

Juni 2023

Kontakt os

Jonatan Doost
Viggers

Advokat
Mob. +45 60 72 47 01
jv@viggerseriksen.com

Søren Overgaard
Eriksen

Advokat
Mob. +45 42 67 80 50
se@viggerseriksen.com