Klientinformation

Klientinformation

Viggers Eriksens advokater er underlagt de advokatetiske regler, som definerer rammerne for vores ageren som advokater, og som tilsiger, at vi skal oplyse omverdenen om en række forhold.

Kontaktoplysninger
Viggers Eriksen Advokatfirma I/S
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C
E-mail: info@viggerseriksen.com
Website: www.viggerseriksen.com
CVR-nr. 43332694

Retlig form og beskikkelse
Viggers Eriksen Advokatfirma I/S (“Viggers Eriksen”) er et interessentskab.
Samtlige advokater i Viggers Eriksen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og udgør en del af Advokatsamfundet.

Forsikrings- og garantiselskab
Viggers Eriksen har tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler i CNA Insurance Company (Europe) S.A., Hammerensgade 6, 1, DK-1267 København K, Danmark, og CNA Insurance Company (Europe) S.A. har udstedt garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.
Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Samleklientkonti
Vi forvalter klientmidler efter klientkontovedtægten på samleklientkonto i Sydbank A/S.

Indskydergarantiordning
Lov om indskyder- og investorgarantiordning gælder for indeståender på vores klientkonti. Det indebærer, at indeståender på op til EUR 100.000 er dækket, hvis pengeinstituttet bliver nødlidende.
Denne grænse gælder for vores kunders samlede indskud i pengeinstituttet.

Forretningsbetingelser
Viggers Eriksens forretningsbetingelser er en integreret del af vores aftale med vores kunder. I forretningsbetingelserne indgår almindelige bestemmelser om lovvalg og værneting.

Retshjælp
Viggers Eriksens klienter kan i visse tilfælde have adgang til offentlig eller forsikringsdækket retshjælp.

Tilsyn
Advokaterne hos Viggers Eriksen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Derudover er Viggers Eriksen omfattet af de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær eller en af Viggers Eriksens advokaters adfærd, kan den klageberettigede klage til Advokatnævnet (https://www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet), Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

Kontakt os

Jonatan Doost
Viggers

Advokat
Mob. +45 60 72 47 01
jv@viggerseriksen.com

Søren Overgaard
Eriksen

Advokat
Mob. +45 42 67 80 50
se@viggerseriksen.com