Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

1. DATAANSVARLIG
Vi yder rådgivning til erhvervsvirksomheder, private erhvervsdrivende og (i begrænset omfang) privatpersoner og er som udgangspunkt dataansvarlig for de personoplysninger, som vi modtager fra klienter, samarbejdspartnere, modparter, myndigheder mv.

2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi modtager typisk oplysninger om personer fra vores klienter, samarbejdspartnere, modparter, myndigheder, andre rådgivere (fx banker, revisorer og ejendomsmæglere) mv. som grundlag for vores rådgivning og sagsbehandling.

3. TYPER AF PERSONOPLYSNINGER
Vi indsamler blandt andet følgende personoplysninger: (i) navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdatoer og andre almene personoplysninger, (ii) bankoplysninger, (iii) eventuelle oplysninger om familierelationer og relationer til andre, nært tilknyttede personer og (iv) oplysninger om økonomiske forhold. Oplysninger om kontaktpersoner hos vores erhvervsklienter behandles som personoplysninger.
I nogle tilfælde behandler vi såkaldte personfølsomme oplysninger såsom oplysninger om religiøs tilknytning, strafferetlige forhold og helbredsforhold.
Endelig indsamler vi til opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til hvidvasklovgivningen identitetsoplysninger i form af kopi af legitimationsdokumenter mv., der blandt andet indeholder CPR-nr., pasnummer mv. CPR-nr. for personer behandler vi også, i det omfang CPR-nr. er påkrævet af offentlige myndigheder såsom Erhvervsstyrelsen, herunder CVR-registret og Det Offentlige Ejerregister, Skattestyrelsen, Tinglysningsretten eller andre til brug for identifikation af konkrete personer som led i vores rådgivning og sagsbehandling.

4. FORMÅLET MED INDSAMLING AF OPLYSNINGER
Vi indsamler udelukkende personoplysninger, som led i vores rådgivning og sagsbehandling, der er relevante (eller påkrævede) for de opgaver, som vi måtte udføre på vegne af vores klienter og samarbejdspartnere.

5. JURIDISK GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN
Som udgangspunkt udgør aftalen, som vi indgår med klienter og samarbejdspartnere om rådgivning og den til rådgivningen relaterede sagsbehandling, grundlaget for vores indsamling og behandling af personoplysninger. I visse tilfælde vil indsamling og behandling af personoplysninger have lovgivning og administrative forskrifter som grundlag.

6. VIDEREGIVELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER
Vi videregiver personlige oplysninger til tredjeparter, hvis dette er relevant og sagligt begrundet i den opgave, som vi har påtaget os at løse. Tredjeparter omfatter eksempelvis domstolene, modpartens advokater og Erhvervsstyrelsen.

7. DE REGISTREREDE PERSONERS RETTIGHEDER
I henhold til persondataforordningen har de personer, for hvilke vi behandler oplysninger, en række rettigheder herunder (i) ret til at indsigt i, hvilke personoplysninger der behandles om vedkommende, (ii) ret til at få berigtiget og ajourført sådanne personoplysninger, (iii) ret til efter anmodning at få slettet sådanne personoplysninger, såfremt vi ikke efter lov eller andre saglige formål har ret eller pligt til at gemme oplysningerne og (iv) et til at tilbagekalde et samtykke vedrørende behandling af følsomme personoplysninger, som måtte være givet til os.

Ovennævnte rettigheder kan være begrænset som følge af, at vi efter lovgivningen er være pålagt særlige forpligtelser og rettigheder til at behandle og opbevare visse personoplysninger. Adgangen til personoplysninger kan ligeledes være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, fortrolighed eller af hensyn til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Det er til enhver tid muligt at anmode os om en udskrift af de opbevarede personoplysninger, ajourføring af registrerede personoplysninger, indsigelse mod behandling af personoplysninger eller anmodning om sletning af personoplysninger. Hvorvidt vi kan udlevere sådant materiale kan dog som nævnt være begrænset som nævnt ovenfor. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Anmodningen skal desuden være underskrevet af vedkommende, som personoplysningerne relaterer sig til. Anmodningen kan sendes pr. post eller e-mail. Vores kontaktoplysninger fremgår af vores hjemmeside på www.viggerseriksen.com.

Hvis indsigelsen er berettiget, stopper vi med behandlingen og sletter de pågældende data, medmindre vi er forpligtet til at opbevare dem efter lovgivningen eller ud fra karakteren af den rådgivning og/eller sagsbehandling, som persondataene relaterer sig til.
Klage over vores behandling af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00 (www.datatilsynet.dk).

8. OPBEVARINGSSIKKERHED
For at beskytte dig mod, at uvedkommende kan få adgang til dine persondata, bruger vi it-løsninger, som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer.
Desuden har vi interne procedurer og politikker vedrørende informationssikkerhed. Disse procedurer og politikker indeholder instruktioner og handlinger, der beskytter dine data mod at blive ødelagt, tabt, ændret, offentliggjort og mod uautoriseret adgang eller deling.

9. COOKIES
Vi bruger forskellige cookies til at optimere dit besøg på vores hjemmeside, herunder sikre funktionalitet og generere statistik over brugen af hjemmesiden. Du bliver bedt om at give dit samtykke første gang, du besøger hjemmesiden og efterfølgende, hvis du har takket nej tidligere. Det er til en hver tid muligt at slette cookies fra din browser og at ændre dine valgte cookiepræferencer. For mere info herom, se: 

Dansk: https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies

Engelsk: https://www.youronlinechoices.com/uk/faq

Kontakt os

Jonatan Doost
Viggers

Advokat
Mob. +45 60 72 47 01
jv@viggerseriksen.com

Søren Overgaard
Eriksen

Advokat
Mob. +45 42 67 80 50
se@viggerseriksen.com